USŁUGI OPRACOWANIA PBI i ORGANIZACJA SZKOLEŃ ODO - O

Opracowana Polityka Bezpieczeństwa Informacji w świetle znowelizowanych przepisów po przeprowadzeniu audytu bezpieczeństwa informacji przedstawiona zostanie Kierownictwu w postaci:
 • Dokumentacji Polityki Bezpieczeństwa Informacji oraz jak niżej:
 • Instrukcji zarządzania systemem informatycznym;
 • Ponowelizacyjnych działań w zakresie sprawdzenia i sprawozdania dla Kierownictwa; 
 • Rejestru upoważnień do przetwarzania danych osobowych;
 • Rejestru zbiorów zgodnie z Rozporządzeniem 2015;
 • Upoważnień do legalnego przetwarzania danych osobowych;
 • Oświadczeń o zachowaniu poufności;
 • Zapisów dokumentów wewnętrznych – zgody PT Klientów;
 • Zakresów obowiązków Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI) i IODO wg RODO 2018;
 • Zakres obowiązków Administratora Systemów Informatycznych(ASI);
 • Ewidencji osób przeszkolonych z zakresu Polityki Bezpieczeństwa Informacji;
 • W przypadku naruszenia danych osobowych – wzór raportu;

Szkolenia poaudytowo wdrożeniowe

 

DORADZTWO PRAWNE ODO - D

Koncentrujemy się na weryfikacji przepisów wewnętrznych w świetle UODO po 1 stycznia i po 1 lipca 2015 r. w zakresie:

 • Aktualizacji PBI (wszelkie procedury), dokonanie merytorycznej analizy danych przetwarzanych w organizacji w oparciu o analizę potrzeb jednostki organizacyjnej;
 • Wspierania opracowania Zarządzenia o powołaniu, zmianach lub odwołaniu ABI;
 • Przygotowanie treści szkolenia wdrożeniowego przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych w organizacji;
 • Audytu rocznego zgodnie z Rozporządzeniem wykonawczym UODO oraz KRI – jaką metodą wykonać audyt ? 
 • Klasyfikacji kategorie danych; klasyfikowanie zbiorów w świetle przepisów uodo,  podział operacji przetwarzania danych i podstawy prawne ich realizacji: udostępnianie – podstawa prawna […] powierzanie – podstawa prawna […] przesył/ transfer] – podstawa prawna […]raportów poaudytowych po 1 lipca 2015r. sprawozdanie po sprawdzeniu;
 • Kadra wsparcia prawnego - dr nauk prawnych, radca prawny od wielu lat specjalizujący się obsłudze prawnej organów administracji publicznej oraz spółek prawa handlowego z udziałem jednostek samorządu terytorialnego;
 • Doświadczenie zawodowe oraz zainteresowania skupiające się: w obszarze administracji:  prawo administracyjne, postępowanie administracyjne  oraz postępowanie egzekucyjne w administracji i postępowanie przed sądami administracyjnymi.   
 • Szczególnym polem zainteresowań IODO Consulting jest problematyka ustawy o ochronie danych osobowych, uprawnienia ABI i Inspektora Ochrony Danych Osobowych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych;
 • Reprezentowania zleceniodawców przed organami kontrolnymi i sądami powszechnymi w zakresie stosowania przepisów UODO – RODO.

Dodano 2017-06-23 08:07:00, Jarosław Feliński