Jarosław Feliński - Praktyk, wykładowca wyższych uczelni; od 2004 wykładowca na podyplomowych studiach zarządzania bezpieczeństwem informacji w Akademii Morskiej w Szczecinie; prekursor studiów podyplomowych dla ABI i IODO, twórca autorskiego programu studiów specjalistycznych w Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk WIT w Warszawie oraz na Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich AMW w Gdyni, a także AGH w Krakowie, DSW we Wrocławiu i WSAP w Szczecinie. Kierownik i opiekun autorskiego programu podyplomowych studiów ABI 2013 i IODO 2017. Pomysłodawca i autor programu studiów podyplomowych „Inspektor Ochrony Danych Osobowych – poziom zaawansowany” w WSISiZ PAN Warszawa  - 2017/2018. Wykładowca w Uniwersytecie Jagiellońskim i AGH w Krakowie oraz w wymienionych uczelniach.  Audytor Wiodący PN ISO/IEC 27001  [IRCA]. Od 2016 konsultant i ABI wybranych placówek oświatowych Miasta Stołecznego Warszawy. W latach 2009-2011 wykładowca i uczestnik Projektu FRDL Warszawa / Gdańsk –  5.2 POIG – o charakterze proinnowacyjnym: „Opracowanie i wdrożenie systemu wsparcia przedsiębiorstw kluczowych technologii wspomagających w zakresie zarządzania wiedzą”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach  Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Od 01 maja 2013 r. działalność ABI Consulting koncentrowała się na edukacyjnych aspektach bezpieczeństwa informacji, jako synergicznej wartości wielu elementów składających się na System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji [SZBI] w każdej organizacji. Przygotowana merytorycznie kadra stanowi gwarancję, wysokiej jakości prac konsultacyjnych, wdrożeniowych, porad prawnych i szkoleniowych. Wychodząc naprzeciw zainteresowaniu odbiorców usług firma wspiera organizacje (sądy powszechne, jednostki samorządu terytorialnego i podległe placówki oświaty, szpitale a także przedsiębiorstwa i inne instytucje), w zakresie merytorycznej organizacji i zarządzania obszarami ochrony informacji. Zasady organizacji szkoleń wewnętrznych w oparciu o wytyczne zawarte w ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 113). W zakresie usług realizujemy czynności zintegrowaną grupą prawników, specjalistów  informacji publicznej, ekspertów informatyki, specjalistów zamówień publicznych, ekspertów kontroli zarządczej oraz lingwistów [języka angielskiego].  Zespół posiada doświadczenie w realizacji zadań audytu zgodności SZBI z KRI, audytu wstępnego [zerowego],a także diagnostycznego i oceny jednostek organizacyjnych zróżnicowanych branż i resortów.

 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH CONSULTING

to  grupa doświadczonych wykładowców akademickich podyplomowych studiów specjalistycznych „Administrator Bezpieczeństwa Informacji – podyplomowe studia zarządzania bezpieczeństwem informacji” od 2013 r i „Inspektor Ochrony Danych Osobowych – poziom zaawansowany” od 2017 r.  Współpracownicy ABI Consulting to jednocześnie Zespół Audytorów Wiodących PN ISO/IEC 27001 [IRCA], który w latach 2013  - 2017 jako ABI Consulting  kierowany przez właściciela ABI CONSULTING Jarosława Felińskiego wykonywał zadania w zakresie:

CELE GŁÓWNE

  • Opracowania i wdrożenia kompleksowej dokumentacji PBI i IZSI;
  • Audytu stanu zabezpieczeń organizacyjnych i technicznych przetwarzanych danych osobowych;
  • Analizy i oceny bezpieczeństwa informacji zgodnie z Rozporządzeniem KRI;
  • Szkoleń dedykowanych pracownikom jednostki organizacyjnej;
  • Wsparcia prawnego i informatycznego zgodności przetwarzania i zabezpieczenia danych osobowych.

Od 2007 – 2012 Pan Jarosław Feliński był pomysłodawcą i autorem inicjatywy edukacyjnej i równocześnie pełnił rolę dyrektora merytorycznego  I – VI FABI (forum administratorów bezpieczeństwa informacji w Warszawie), a także występował jako prelegent na konferencjach dot. ochrony danych osobowych.

Zaufały nam jednostki: resortu sprawiedliwości, edukacji narodowej [szkoły i inne placówki oświaty] Urzędy Miast i Starostwa Powiatowe, jednostki ochrony zdrowia, NFZ, szkolnictwa wyższego, parki narodowe i lasy państwowe, przedsiębiorstwa, stowarzyszenia, ,kancelarie prawnych.   

Referencje:

Dodano 2017-06-22 22:36:00, Jarosław Feliński